குறிப்பு : பரிகாரம் என்ற பெயரில் மந்திர, தந்திர, யந்திரம் போன்ற ஏமாற்றும் வேலைகள் கிடையாது.    

image764